Ympäristöjärjestelmiä ja -sertifikaatteja

Yleisimmät ympäristöjärjestelmät

ISO 14001

https://sfs.fi/standardeista/tutustu-standardeihin/suositut-standardit/iso-14000-ymparistojohtamisen-standardisarja/
ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. Sen avulla organisaatio voi kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti parantaa ympäristöasioidensa hallintaa ja edistää kestävää kehitystä. Standardi soveltuu kaikenkokoisille organisaatioille eri toimialoilla sekä yksityisellä että julkisellakin sektorilla.

Ympäristöjärjestelmää rakennettaessa tarkastellaan kaikkia organisaation toimintoihin, tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ympäristökysymyksiä. Esimerkiksi ilmansaasteet, veden käyttö ja päästöt veteen, jätehuolto, maaperän saastuminen, ilmastonmuutoksen lieventäminen ja siihen sopeutuminen, raaka-aineiden ja energian käyttö sekä resurssitehokkuus.

Tässä järjestelmässä kustannuksia tulee ulkoisesta auditoinnista.

Ekokompassi

https://ekokompassi.fi/

Ekokompassi on käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä, jonka avulla tunnistetaan, vähennetään ja seurataan organisaation ympäristövaikutuksia. Organisaatiolle luodaan asiantuntijan tuella ympäristöohjelma, joka sisältää konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja positiivisen kädenjäljen lisäämiseksi omaan toimintaympäristöön. Järjestelmä räätälöidään organisaatiokohtaisesti ja se sopii kaikille organisaatioille koosta ja toimialasta riippumatta. Ekokompassi- ympäristöjärjestelmässä noudatetaan 10 kriteeriä ja se pohjautuu ISO 14001 -standardiin.

Ekokompassi-ympäristösertifikaatti myönnetään organisaatiolle, joka on ympäristövaikutusten arvioinnin kautta tunnistanut merkittävimmät ympäristövaikutukset, laatinut ympäristöohjelman näihin pohjautuen ja toteuttanut sitä. Ympäristöohjelma sisältää tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmässä vaaditaan vuosiraportointi ympäristötyön vaikuttavuuden varmistamiseksi, ja se auditoidaan kolmen vuoden välein kolmannen osapuolen toimesta.

Ekokompassi on ISO-järjestelmää kevyempi ja edullisempi ratkaisu ja sopii siksi hyvin mikro- ja pk-yrityksille. Hinta koostuu rakentamismaksusta, vuosimaksusta ja auditointimaksusta. https://ekokompassi.fi/ymparistojarjestelma/hinnat/

WWF Green Office

https://wwf.fi/greenoffice/

Green Office -ympäristöjärjestelmämalli on luotu erityisesti toimistojen tarpeisiin ja sitä ylläpitää WWF Suomi. Green Officessa rakennetaan valmiin mallin pohjalta oma organisaation tarpeisiin sopiva ympäristöjärjestelmä, jonka avulla pienennetään työpaikan hiilijalanjälkeä ja käytetään luonnonvaroja viisaasti.

Green Office on täyden palvelun paketti, joka sisältää järjestelmät, valmiit materiaalit sekä verkoston ja asiantuntijoiden tuen.

Green Officessa maksetaan liittymismaksu ja vuosimaksu, joka riippuu organisaation koosta. https://wwf.fi/greenoffice/hinnasto/

EMAS-ympäristöjärjestelmä

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/kulutus_ja_tuotanto/ymparistojarjestelmat_ja_johtaminen/EMASrekisterointi_lomakkeet_ja_maksut

EMAS-järjestelmän rekisteröintiä voi hakea kaikki organisaatiot. Yrityksen ympäristöjärjestelmän toimivuuden varmistaa organisaation ulkopuolinen puolueeton todentaja, mikä takaa järjestelmän uskottavuuden. Suomessa rekisteröinnistä vastaa Suomen ympäristökeskus.

Suomen ympäristökeskus perii rekisteröinnin yhteydessä maksun rekisteröintihakemuksen käsittelystä sekä vuosittain maksun rekisteröinnin uusimisesta. Maksu riippuu yrityksen koosta.

Yleisimmät ympäristösertifikaatit

Joutsenmerkki

https://joutsenmerkki.fi/kriteerit/

Joutsenmerkki eli pohjoismainen ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteelle tai palvelulle, joka täyttää niille asetetut tavoitteet. Kriteerit on laadittu noin 60:lle eri tuoteryhmälle. Kriteereissä otetaan huomioon kunkin tuoteryhmän tärkeimmät ympäristövaikutukset tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajalta.

Joutsenmerkkiin liittyen maksetaan hakemusmaksu, tarkastuskäynnin maksu ja vuosittainen lupamaksu. https://joutsenmerkki.fi/yrityksille/maksut/

EU-ympäristömerkki, Kukkamerkki

http://eu-ymparistomerkki.fi/

Euroopan ympäristömerkki on Euroopan yhteisön yhteinen ympäristömerkki ja sen piirissä on vajaat 30 tuoteryhmää. Sen periaatteet ovat samat kuin Pohjoismaisen ympäristömerkin. Ympäristömerkki myönnetään tuotteille ja palveluille, jotka täyttävät merkin ympäristöä koskevat vaatimukset.

EU-ympäristömerkkiin liittyen maksetaan hakemusmaksu, tarkastuskäynnin maksu ja vuosittainen lupamaksu. http://eu-ymparistomerkki.fi/yrityksille/maksut/

Cradle to Cradle

https://www.ethica.fi/wp-content/uploads/2020/04/Ethica_Cradle-to-Cradle-esite_2020-1.pdf

Ethica Oy:n opas Cradle to Cradle –sertifiointiin.

Cradle to Cradle Certified™ -sertifikaatti on maailman tunnetuin ja arvostetuin sertifikaatti kiertotalouden periaatteiden mukaisesti suunnitelluille tuotteille. Sertifiointiprosessissa painotetaan resurssi- ja materiaalitehokkuutta ja se paljastaa tuotantoketjun säästöpotentiaalin.

Sertifioinnin hinta riippuu tuotteen ominaisuuksista, CAS numeroiden määrästä, tuotteen optimointiprosessista sekä Cradle to Cradle -arvioinnista.

Elinkaariarviointi, jalanjäljet ja panos-tuotosmalli

Ympäristöhallinnon yhteiseen verkkopalveluun on kerätty tietoa elinkaariarvioinnista, erilaisista jalanjälkilaskelmista ja panos-tuotosmallista:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Tuotesuunnittelu_ja_tuotteet/Elinkaariarviointi_jalanjaljet_ja_panostuotosmalli

Laskureita hiilijalanjäljen arviointiin ja seurantaan
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_ja_tuotanto/Laskurit

Materiaalitehokkuus
https://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus