Ohjaajan opas: Ideoita Kiertotalous työelämätaitona -kurssin suorittamiseen

Kiertotalous työelämätaitona -verkkokurssi on tarkoitettu kaikille niille, jotka haluavat oppia lisää kiertotaloudesta ja sen yhteydestä työelämään. Kurssi koostuu kolmesta osiosta, joiden suorittamisen jälkeen opiskelija tietää:

 • Mitä kiertotalous ja kestävä kehitys ovat ja mikä niiden yhteys on globaaleihin kestävyyskysymyksiin
 • Mikä kiertotalous talousmallina on ja mitkä sen liiketoimintamallit ovat
 • Miten kiertotalousosaamista saa kerrytettyä ja miten se liittyy työelämään
 • Miten tehdä kiertotaloudesta työelämätaito ja kilpailuvaltti työmarkkinoille

Jotta kurssi olisi opiskelijalle mahdollisimman hyödyllinen, on kurssia teetättävällä uraohjaajalla tarpeen olla peruskäsitys kurssin sisällöstä. Työskentelyn helpottamiseksi materiaali onkin hyvä käydä itse läpi ennen kurssin tarjoamista. Uraohjaaja voi samalla oppia myös itse lisää kiertotaloudesta! Kiertotalous työelämätaitona -kurssi koostuu neljästä eri osasta sekä tentistä, jolla uraohjaaja voi halutessaan testata opiskelijan osaamista. Kurssin osat koostuvat tekstikappaleista, havainnollistavista kuvista, tehtävistä ja podcast-jaksoista, jotka ovat kuunneltavissa joko Spotifyn tai Youtuben kautta.

Ennen jokaisen kurssin osaa opiskelijan kanssa käydään läpi seuraavat asiat:

 • Mistä kurssi löytyy ja mitä kurssin osaa suoritetaan
 • Mitkä kaikki tehtävät asiakas tekee kurssista ja miten hän raportoi niiden tekemisestä ohjaajalle (esim. tekemällä niistä muistiinpanoja, kirjoittamalla omia havaintoja oppimispäiväkirjamuotoon tms.)
 • Ohjeistus KIERTO-sanakirjan käyttämiseen
 • Ohjeistus KIERTO100-listan käyttämiseen

1. Kiertotalouden tausta ja tarpeellisuus

Kurssin ensimmäinen osa ’Kiertotalouden tausta ja tarpeellisuus’ keskittyy kiertotalouden perusteisiin; mitä kiertotalous tarkoittaa ja mitkä tekijät vaikuttavat kiertotalouden taustalla. Osiossa käydään myös läpi sitä, miten kiertotalouden toteutumista edistetään Suomessa.

Alle on listattu tukikysymyksiä, joiden avulla kurssin ensimmäisestä osasta voi keskustella yhdessä opiskelijan kanssa:

 • Olivatko kestävän kehityksen teemat, donitsimalli tai Agenda2030 sinulle entuudestaan tuttuja? (Jos näistä herää kysymyksiä, käydään ne vielä yhdessä läpi)
 • Kuinka tuttu tai vieras asia kiertotalous oli sinulle ennen ensimmäisen kurssinosan suorittamista?
 • Mikä mielestäsi kiertotaloudessa on erityisen vaikeaa tai helppoa hahmottaa?
 • Mitä ajatuksia kertakäyttökulttuuri herättää sinussa?
 • Ovatko kestävän elämäntavan teemat sinulle tärkeitä?
 • Onko Suomen tavoitteet siirtymisestä kiertotalousyhteiskunnaksi vuoteen 2035 mennessä näkyneet sinusta yhteiskunnassa? Mitä ajatuksia tällaiset tavoitteet ja niihin liittyvät pullonkaulat herättävät sinussa?

Ohjaaja voi myös kysymysten sijaan keskittyä tarkemmin johonkin alla olevista teemoista ja teetättää opiskelijalla:

 • Kiertotalous talousmallina: Käytyään kurssin materiaalin läpi opiskelija laatii kuvauksen omasta keksitystä tuotteesta/palvelusta/ekosysteemistä, joka noudattaa kiertotalouden talousmallin vaiheita. Opiskelijan tulee keksiä kaikkiin kahdeksaan vaiheeseen kuvaus siitä, miten tuote kulkee koko elinkaaren läpi ja on jälleen käytettävissä uuden tuotteen raaka-aineena. Apuna voidaan hyödyntää Kiertotalousprosessin havaintokuvaa ja Palopuron symbioosimallia.
 • KIERTO-podcast:  Opiskelija kuuntelee KIERTO-podcastin ensimmäisen jakson ’Ilmastokriisi koskettaa meitä kaikkia’ ja tekee siihen liittyvistä havainnoistaan ja ideoistaan muistiinpanoja. Keskustelkaa näistä yhdessä.

2. Kiertotalouden liiketoimintamallit

Kurssin toisessa osiossa ’Kiertotalouden liiketoimintamallit’ syvennytään kiertotalouden liiketoimintamalleihin oikeiden yritysesimerkkien avulla. Osiossa perehdytään myös tarkemmin siihen, mitä kiertotalouden mukaiseen liiketoimintaan siirtyminen voi tarkoittaa yritykselle.

Alle on listattu tukikysymyksiä, joiden avulla kurssin toisesta osasta voi keskustella yhdessä opiskelijan kanssa:

 • Olivatko kaikki kiertotalouden liiketoimintamallit entuudestaan tuttuja? Heräsikö toimintamalleista kysyttävää? (Jos heräsi, käydään ne yhdessä läpi)
 • Oliko joku liiketoimintamalleihin linkitetty yritysesimerkki mielestäsi erityisen mielenkiintoinen? Miksi?
 • Mitä ajatuksia yritysvastuu tai yritysten vastuu herättää sinussa?
 • Oletko joskus miettinyt yrittäjyyttä työllistymisvaihtoehtona?
 • Minkälaisia haasteita tai mahdollisuuksia uskot kiertotalouden mukaisesti toimivan yrityksen kohtaavat?

Ohjaaja voi myös kysymysten sijaan keskittyä tarkemmin johonkin alla olevista teemoista ja teetättää opiskelijalla:

 • Kiertotalouden liiketoimintamallit: Käytyään kurssin materiaalin läpi opiskelija valitsee yhden liiketoimintamalleista ja perehtyy siihen tarkemmin. Hän tutustuu KIERTO 100-listalta löytyviin samalla liiketoimintaperiaatteella toimiviin yrityksiin. Opiskelija keksii oman yrityksen ja tekee siitä lyhyen esityksen huomioiden samalla edellisessä osiossa opittuja asioita. Esitykseen sisältyy myös riskiarviointi.
 • Pirkanmaan innovaatioalueet: Opiskelija tutustuu yhteen Pirkanmaalla toimivaan innovaatioalueeseen (alue voi olla esim. Taraste, ECO3 tai Hiedanranta). Hän tekee lyhyen esitelmän alueen kiertotaloustoiminnasta
 • KIERTO-podcast: Opiskelija kuuntelee KIERTO-podcastin toisen jakson ’Kiertotalousyrittäjä nukkuu yönsä paremmin’ ja tekee siihen liittyvistä havainnoistaan ja ideoistaan muistiinpanoja. Keskustelkaa näistä yhdessä

3. Kiertotalous työelämässä

Kurssin kolmas ja viimeinen osio ’Kiertotalous työelämässä’ käsittelee kiertotalouden kasvualoja sekä kiertotaloudessa vaadittavia taitoja ja osaamista. Osiossa tarkastellaan myös, millaisia työtehtäviä kiertotalouden saralla on.

Alle on listattu tukikysymyksiä, joiden avulla kurssin kolmannesta osasta voi keskustella yhdessä opiskelijan kanssa:

 • Miltä tulevaisuuden työelämä sinusta tuntuu?
 • Mitä se sinusta voisi olla tai ei ainakaan tule olemaan?
 • Miten näet itsesi tulevaisuuden työelämässä? Mitä osaamista tarvitset tai haluat?
 • Millainen on sinun Ikigai?

Ohjaaja voi myös kysymysten sijaan teetättää opiskelijalla:

 • KIERTO-podcast: Opiskelija kuuntelee KIERTO-podcastin ensimmäisen jakson ’Ilmastokriisi koskettaa meitä kaikkia’ ja tekee siihen liittyvistä havainnoistaan ja ideoistaan muistiinpanoja. Keskustelkaa näistä yhdessä.